Nikolai Szymanski - Ghost Shopping

Nikolai Szymanski, Ghost Shopping, 2017, Video, 7:45 min

>> See all Artworks by Nikolai Szymanski
>> See all Exhibitions by Nikolai Szymanski