Nikolai Szymanski - Ghost Shopping

Nikolai Szymanski, Ghost Shopping, 2017, Video, 7:45 min

For further information please contact the gallery via e-mail or call +49 30 22 01 71 47.

>> See all Artworks by Nikolai Szymanski
>> See all Exhibitions by Nikolai Szymanski